Salgs- og leveringsbetingelser

BETINGELSER B2B

Følgende forretningsbetingelser gælder for handel med mikroforlag.dk.

§1: Indledning

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

§2: Priser

Alle priser er ekskl. moms og levering.

§3: Rettigheder

Mikroforlag.dk har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til alle ydelser leveret af Mikroforlag.dk, herunder men ikke begrænset til software udviklet af Mikroforlag.dk. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. 

Kunden overdrager ikke hermed rettigheder til kundens egne produkter.

§ 4: Underleverandører

Mikroforlag.dk forbeholder sig ret til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. Dette er uvedkommende for Mikroforlag.dk’s ejendomsret og immaterielle ret

§5: Ordre

Et køb er endeligt, når Mikroforlag.dk skriftligt har bekræftet ordren ved at fremsende en ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra Mikroforlag.dk, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko.

§6: Levering

Levering sker af Mikroforlag.dk. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko med mindre andet er aftalt skriftligt.

Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt og sted, medmindre levering er udelukket på grund af force majeure-omstændigheder. Er leveringstid ikke aftalt, finder levering sted, når Mikroforlag.dk’s arbejde er færdigt.

Forsendelse vil ske med anerkendte distributionsselskaber. Levering til Grønland og Færøerne og øvrige udland sker efter nærmere aftale. 

§7: Force majeure

Mikroforlag.dk hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Mikroforlag.dk’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

§8: Mangler

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Mikroforlag.dk skal påberåbes senest 10 dage efter, at fejlen er opdaget. Det er kundens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Mikroforlag.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har gjort opmærksom på.

Mangelbeføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres over mangler ved det leverede. Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget. 

Mikroforlag.dk er dog til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Mikroforlag.dk vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. 

§ 9: Erstatning

Mikroforlag.dk er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, såfremt dette er en følge af en væsentlig mangel ved en leverance eller såfremt dette skyldes anden væsentlig misligholdelse fra Mikroforlag.dk’s side. Kunden har bevisbyrden for ovennævnte.

Mikroforlag.dk’s erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes.

§10: Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 30 dage efter fakturadato. 

Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente ifølge rentelovens § 3, stk. 1-2, jf.§ 5.

§ 11: Tavshedspligt og reference

Mikroforlag.dk’s personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger om kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Mikroforlag.dk med ydelser, tilsvarende forpligtelser. 

Mikroforlag.dk er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

§ 12: Opsigelsesvarsel

Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af kunden fra dag til dag. Mikroforlag.dk kan opsige aftaler med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, med mindre andet er aftalt. 

§ 13: Tvist

En eventuel tvist mellem Mikroforlag.dk og kunden afgøres efter gældende dansk retspraksis.

­